adpromo

Raporty

Analiza rynku globalnego

 
Ekspansja zagraniczna stanowi pewien etap w rozwoju firmy: czasem z konieczności, czasem jako element naturalnego rozwoju biznesu. Przedsiębiorstwo, które planuje eksport swoich wyrobów i usług staje na początku przed dylematem: na które rynki uderzyć najpierw? ADPROMO proponuje odpowiedź w postaci autorskiego narzędzia Best Export Market Index.
Raport BEMI to analiza rynku globalnego uwzględniająca następujące czynniki:
 1. Indeks Wolności Ekonomicznej.
 1. Odległość między eksporterem a rynkiem docelowym.
 2. Przynależność do organizacji międzynarodowych (co ułatwia eksport).
 3. Charakterystyka handlu międzynarodowego analizowanym produktem.
Raport wskazuje rynki, na których jest największe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Decyzja o wyborze rynku eksportu, podjęta na podstawie przedstawionych analiz, pozwoli również ograniczyć koszty inwestycji, jaką jest działalność eksportowa.

Zamów

Analiza rynku zagranicznego / krajowego

 
Analiza rynku dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o charakterze strategicznym, np. wybór rynku docelowego do eksportu, decyzja o momencie podjęcia ekspansji, optymalizacja działań firmy dla rynku, na którym przedsiębiorstwo już jest obecne, ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne.
Analiza zawiera takie elementy jak:
 1. Podstawowe informacje o rynku (położenie geograficzne, podział administracyjny, powierzchnia, liczba ludności, języki, jednostka monetarna).
 1. Dane ekonomiczne (np. PKB, inflacja, rezerwy walutowe, dług publiczny, struktura importu i eksportu, stopa bezrobocia).
 2. Pozycja rankingowa i ratingowa danego państwa.
 3. Szczegółowa analiza sektora / działu gospodarki / branży (aktualna sytuacja, trendy, prognozy i perspektywy rozwoju).
 4. Otoczenie polityczno-gospodarcze (opis sytuacji bieżącej oraz charakterystyka specyficznych problemów, trudności i zagrożeń).
 5. Konsumenci (indywidualni i instytucjonalni, zachowania konsumenckie, stosunek do produktu krajowego i zagranicznego).
 6. Kultura współpracy biznesowej (zwyczaje biznesowe).
 7. Promocja i reklama.
Raport powstaje na podstawie danych zastanych.
Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań, których dane uzupełnią raport (np. ankiety, wywiady, obserwacje).
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

Zamów

Analiza PEST

 
Analiza PEST opisuje relacje pomiędzy organizacją a otoczeniem zewnętrznym: identyfikuje czynniki wpływu, określa szanse i zagrożenia (w przyszłości i obecnie). Raport zawiera również propozycje działań ukierunkowanych na wykorzystanie wskazanych szans i uniknięcie zagrożeń.
Analiza bierze pod uwagę takie czynniki jak:
 1. Polityczne (np. stopień wolności gospodarczej, harmonogram wyborów i jego konsekwencje, przynależność do struktur międzynarodowych).
 1. Ekonomiczne (np. PKB, stopa inflacji, stopa bezrobocia, konsumpcja, poziom płac, kurs walutowy, inwestycje, ceny paliw i energii, surowców i ziemi, wzrost gospodarczy, globalizacja).
 2. Społeczne (np. styl życia, wartości, religia, etos pracy, postęp cywilizacyjny, poziom nauki, kultury i sztuki, świadomość praw obywatelskich, podejście do towarów zagranicznych i krajowych).
 3. Technologiczne (np. odkrycia naukowe, patenty, rozwój technologiczny w danej branży, innowacyjność i nowoczesność).
 4. Prawne (np. przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona konsumenta, prawo ochrony konkurencji, prawo pracy).
 5. Środowiskowe (np. ochrona środowiska, świadomość ekologiczna, zmiany klimatyczne, pogoda i klimat, położenie geograficzne).
 6. Demograficzne (np. płeć, wiek, narodowość, przynależność etniczna, języki, niepełnosprawność, mobilność, wykształcenie, zatrudnienie, tradycje i zwyczaje, standard życia, edukacja).
Analiza może dotyczyć zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego.
Raport powstaje na podstawie danych zastanych. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań, których dane uzupełnią raport (np. ankiety, wywiady, obserwacje).
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

Zamów

Strategia eksportowa

 
Przygotowany przez ADPROMO raport zawiera wszystkie niezbędne informacje do sformułowania pełnej strategii eksportowej. Możemy, w ścisłej współpracy z Klientem, przygotować również taki dokument.
Analiza zawiera takie elementy jak:
 1. Analiza potencjału eksportowego firmy: podstawowe informacje o firmie, pozycja firmy na rynku. Mocne i słabe strony firmy w kontekście potencjału eksportowego. 
 1. Cele ekspansji eksportowej. 
 2. Charakterystyka rynku docelowego. 
 3. Analiza konkurencji - dane i informacje do sformułowania strategii produktowo-cenowej.
 4. Sposób dystrybucji: partnerzy/dystrybutorzy/sprzedawcy (podstawowe informacje, analiza historii biznesowej, uwarunkowania kulturowe współpracy).
 5. Formy promocji – dane i informacje do sformułowania strategii wejścia na rynek.
 6. Bariery w wejściu na rynek.
 7. Analiza ryzyka.
Analiza może dotyczyć zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego.
Raport powstaje na podstawie danych zastanych. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań, których dane uzupełnią raport (np. ankiety, wywiady, obserwacje).
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

Zamów

Analiza strony www / sklepu internetowego

 
Dobrze zaprojektowana strona www lub sklep internetowy to nie tylko wizytówka firmy, ale również skuteczne narzędzie promocji i sprzedaży.
W trakcie audytu strony www analizujemy takie elementy jak: zawartość, usability, czytelność, struktura, schematy poruszania się po stronie, zgodność z wytycznymi RODO, elementy promocji/reklamy, dane z Google Analytics i wiele innych informacji, które pozwolą ocenić jakość Państwa strony www.

W trakcie audytu sklepu internetowego analizujemy podobne elementy jak na zwykłej stronie www oraz sprawdzamy cały proces zakupów (mystery shopping online). Dodatkowe możliwości: analiza wydźwięku (sentymentu) opinii; analiza koszykowa sprzedaży.
Każdy audyt zawiera analizę danych oraz wnioski i rekomendacje.
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

Zamów

Audyt i monitoring wizerunku

 
Wizerunek w biznesie jest bardzo często tym, co stanowi o być albo nie być na rynku, o odniesieniu sukcesu lub doświadczeniu porażki. ADPROMO oferuje możliwość przeprowadzenia audytu wizerunku produktu / usługi / marki / firmy / instytucji / osoby.
W przypadku produktów, usług, marek lub firm analiza obejmuje takie elementy jak:
 1. Analiza pozycjonowania w wyszukiwarkach.
 1. Słowa kluczowe stosowane do opisu.
 2. Analiza zawartości mediów społecznościowych.
 3. Analiza wydźwięku (sentymentu), czyli emocjonalnego ładunku wpisów nt. produktu czy firmy Klienta.
 4. Elementy offline: siedziba, identyfikacja wizualna, merchandising.
W przypadku osób raport obejmuje ww. elementy oraz analizę śladów cyfrowych, czyli wszystkich możliwych do odnalezienia działań i wypowiedzi Klienta w Internecie.
Dodatkowo raport może być uzupełniony o sugestie działań korygujących wizerunek i rekomendacje dotyczące zarządzania wizerunkiem.
Raport powstaje na podstawie danych zastanych. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań, których dane uzupełnią raport (np. ankiety, wywiady, obserwacje).
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

Zamów

Desk research / Insight

 
Kto ma informacje, ten ma władzę. A przynajmniej przewagę nad innymi podmiotami na rynku. ADPROMO oferuje raporty i analizy, które dostarczą:
 1. Informacji na temat rynku / branży / produktu, np.
 • Jak wygląda rynek mieszkaniowy w województwie kujawsko-pomorskim?
 • Co kupują single?

 1. Informacji przydatnych do projektowania działań marketingowych, promocyjnych i sprzedażowych, np.
 • W jaki sposób postrzegane są firmy sponsorujące określone dyscypliny sportowe?
 • Jakie skojarzenia budzi kolor żółty (w Polsce i na świecie)? Czy warto stosować go na opakowaniach produktów?
 
 1. Informacji, które dadzą przewagę podczas negocjacji biznesowych:
 • Mocne i słabe punkty przyszłego kontrahenta.
 • Sprawy, o których warto wiedzieć; kwestie, o których warto wspomnieć; ludzie, z którymi warto rozmawiać.
 • Informacje, które pozwolą nawiązać bliższy kontakt, wyróżnić się spośród innych oferentów.
 
 1. Informacji do wniosków o granty i dotacje (np. unijne).

Zamów

Czym się zajmujemy